Sbor Bratrské jednoty baptistů ve Vikýřovicích

 

V co věříme?

 

Patříme mezi křesťany, pro něž je věroučným zdrojem Bible. Věříme že Bible je Bohem inspirována kniha a je pro nás autoritou a jedinečný zdrojem při poznávání Božího zjevení v Kristu.

Baptisté se vnímají jako součást trvale existujícího proudu křesťanské pravdy a zbožnosti, který vyplynul z novozákonní doby. Z bezprostřednějšího hlediska nacházejí svůj původ v období evropské protestantské reformace a vděčí za něj biblickému principu \"ospravedlnění Boží milostí pouze skrze víru\", který byl v té době obnoven. 

Jsme součástí celé křesťanské církve po celém světě a vyznáváme víru v jediného Boha jako Otce, Syna a Ducha svatého. Uznáváme spolu s ostatními křesťanskými církvemi společné vyznání víry:

Vyznání víry:

 

„Věřím v Boha, Otce všemohoucího, 
Stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, 
Syna jeho jediného, Pána našeho, 
jenž se počal z Ducha svatého, 
narodil se z Marie panny, 
trpěl pod Pontským Pilátem, 
byl ukřižován, umřel a byl pohřben, 
sestoupil do pekel, 
třetího dne vstal z mrtvých, 
vstoupil na nebesa, 
sedí na pravici Boha, Otce všemohoucího, 
odkud přijde soudit živé i mrtvé.
Věřím v Ducha svatého, 
svatou církev obecnou, 
svatých obcování, hříchů odpuštění, 
těla z mrtvých vzkříšení a život věčný. Amen”

 

Kdo jsou baptisté?

 

Jsme křesťanská reformační církev, která zastává kongregační zřízení. To znamená, že každý sbor je samostatný a každý člen má právo zasahovat do sborových záležitostí. Jednotlivé sbory jsou spojené jak do jednot v jednotlivých zemích, tak do kontinentálních seskupeních a světového svazu baptistů. Naše jméno zní Bratrská jednota baptistů. Toto jméno současně umožňuje nahlédnout do našich duchovních postojů jak dále uvádí rozbor našeho názvu.

 

Bratrská jednota

 

Hlásíme se k odkazu Jednoty bratrské, této světlé stránky našich dějin. Jednota bratrská byla věrná v kázání evangelia a výkladu Bible - Písma svatého. Pro tuto věrnost dosáhli velké autority v celém křesťanském světě. Tato křesťanská církev dala světu Jana Amose Komenského, který byl jejím posledním biskupem-správcem.

 

Baptisté

 

To byla původně přezdívka, která byla dána naším předchůdcům. Pochází z řeckého slova \"baptizein\" - křtíti, ponořiti. Ukazuje na to, že zastáváme křest těch, kteří se svobodně rozhodli pro Pána Ježíše Krista. Uvěřili evangeliu, činili hluboké pokání a přijali od Boha milost odpuštění svých hříchů. Na základě této víry jsou lidi pokřtění ponořením.

 

Baptisté hájí dobrovolnost a svobodu svědomí, jako nezadatelné právo lidského ducha. Jsou vzdálení každého znásilňování. I když jsou baptisté samostatnou protestantskou církví, věří v jednu všeobecnou církev, jejíž hlavou je sám Ježíš Kristus a do níž patří všichni lidé bez rozdílu církevní příslušností, kteří uvěřili v Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele.

 

Baptisté nemají biskupy ani synodní sněm. Bratrská jednota baptistů v ČR je jednota samostatných sborů. Každý místní sbor je církví a má právo rozhodovat o své prací i o tom, koho si povolá za kazatele. V čele sboru stojí volené staršovstvo a kazatel.

 

Dnes je téměř v každé evropské zemi Jednota baptistů a jsou sdruženy do společenství prostřednictvím Evropské baptistické federace. Světový svaz baptistů, utvořený roku 1905, spojuje nad 38 miliónů členů sborů baptistů ve více než 150 zemí celého světa.

 

Sbor bratrské jednoty baptistů ve Vikýřovicích

 

Je registrovaná církev, která v naší obci působí více něž 80 let. Naše bohoslužby jsou určené pro veřejnost s obsahem písní, hudbou a povzbuzujícím slovem do každého dne. Děti mají během nedělních bohoslužeb vlastní program s biblickým vyučováním. Do našich shromáždění jste srdečně zváni!